Češi v Thušsku

Vedle několika cestovatelů máme doložený průzkum v Tušetii v 70. letech 20. století, kdy oblast navštívil známý český antropolog dr Petr Skalník. Na jeho práci navázal v 90. letech Mgr. Jan Černík výzkumem identity Thušů.

V novém tisíciletí se Česká republika v Thušsku prezentuje především rozvojovými projekty, které výrazně zvýšily podvědomí místních obyvatel o České republice. Z těchto projektů je nutno jmenovat především následující:

Dokument o české rozvojové pomoci v Thušsku

 

Vodovod a kanalizace pro Omalo

(2011-2012)

zajišťovala Mise EU ve Tbilisi, projekt byl však iniciován jedním z Čechů, který na misi pracoval.

 

Energie z obnovitelných zdrojů energie pro chráněné území 

(2011-2013)

Jedná se patrně o nejviditelnější projekt v celé oblasti. Projekt České rozvojové agentury umožnil rozmístění solárních panelů ve všech vesnicích Thušska. Do té doby finančně náročná

 

a energeticky a ekologicky problematická výroba elektřiny pomocí generátorů byla nahrazena prakticky stálým přísunem elektřiny pomocí solárních baterií. V další fázi bylo vybudováno solární zařízení na ohřev vody.

Gruzínští horalé mají elektřinu díky Čechům (HN, 8.2.2011)

 

 

Příprava plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Tusheti 

(2012-2013)

Financuje Česká rozvojová agentura a realizuje Krkonošský národní park, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Plán zahrnuje celou řadu aspektů, včetně zásad ochrany přírody, udržitelného rozvoje, rozvoje turistické infrastruktury aj.

Zdroje: 

Stránka projektu na webu KRNAPu

Interview Jakuba Kašpara, náměstka ředitele KRNAP, řešitele projektu

Flousek, Jiří - Jandová, Lenka - Chlapek, Jindřich - Hošek, Michael - Kašpar, Jakub: Tušsko - konec světa na okraji Evropy. Ochrana přírody, č. 6, 2013, s. 30-33. 

 

Realizace plánu péče pro Chráněnou krajinou oblast Thušska 

(2014-2017)

financováno ČRA, nositel projektu Asociace ochrany přírody a krajiny ČR

- realizace ucelené sítě turistických tras

- monitoring a ochrana přírody, systém ochrany přírody

- vytvoření databáze o biodiverzitě

- vytvoření propagace území (logo, webová stránka)

- natočení dokumentárního filmu (činnost ČRA a propagace území)

 

Rozvoj horských oblastí - podpora tradičního zemědělství

(2015-2017)

Nositel projektu Charita se v roce 2014 zaměřila na rozvoj podmínek pro odbyt brambor a vlny z Thušska. Oba produkty patří k základním a tradičním zdrojem obživy thušské populace. Jejich realizace na trhu však byla komplikovaná nedostatkem skladovacích prostor a také absencí dopravního prostředku pro odvoz bavlny do nížiny. Projekt by měl oba problémy vyřešit a byl financován ze zdrojů Českou rozvojovou agentury. V současnosti se ukazuje, že pro brambory z Thušska je možné najít odbytiště především lokálně pro místní guest-housy, zatímco vývoz do dalších regionů není rentabilní. Projekt se tak zaměřil na zmapování doplňkových ekonomických činností a zemědělských postupů v Thušsku (včelařství). V oblasti produkce vlny se projekt zaměřuje na zvýšení kvality a zavedení družstevní produkce.

 

První pomoc v Thušsku

(2014-2016)

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro stálou lékařskou péči v Thušsku. Projekt přispěl na vybavení místní ambulance základními přístroji (defibrilátor, dýchací přístroj, tonometr, invalidní vozík či nosítka) a pořízení vozu první pomoci pro Thušsko. Po dvou sezónách fungování lze konstatovat, že se jedná o mimořádně úspěšný projekt s dlouhodobým efektem. Základní investice nastartovala další financování údržby zdravotnického střediska v Omalu, výplaty mzdy zdravotnického personálu a obecně profesionalizace zdravotní péče v Thušsku v rozsahu nevídaném od rozpadu Sovětského svazu.

V Gruzii poskytne první pomoc nový ambulantní vůz

 

Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušetie

(2015-2017)

Nositel projektu: Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy un iverzity

Projekt se zabývá  trvale udržitelným hospodařením v lesních ekosystémech Thušska a mezi jeho úkoly patří především: 

- mapování a metodika lesnické inventarizace;

- příprava lesního hospodářského plánu;

- management lesních porostů.

 

Dobrovolnické tábory/Help-camp v Thušsku (2010-2018)